لیست خرید:

دو عدد تخته چوب 2 در 6 به طول 2 متر و 40 سانت

شش عدد تخته چوب 2 در 4 به طول 2 متر و 40 سانت

پیچ ( پیچ ها حداقل باید 7 سانتی باشند. مهره و واشر هم لازم است.)

لیست برش:

4 عدد تخته چوب 2 در 6 به طول 1 متر و 20 سانت (قسمت میز نیمکت)

2 عدد تخته چوب 2 در 4 که پایه های نگهدارنده ی میز هستند

4 عدد پایه اصلی به طول 66 سانت

2 عدد تخته چوب 2 در 4 که پایه ی نگهدارنده ی قسمت نشستن نیمکت اند.

1 عدد پایه ی نگهدارنده زیرین 2 در 4 به طول 90 سانت

4 عدد تخته چوب 2 در 4 به طول 1 متر و 20 سانت برای خود قسمت نشستن نیمکت

 

ابزار مورد نیاز: متر، گونیا، چکش، مداد، عینک و محافظ گوش، کرگ جیک برای اتصال، دریل و…

 

گام1

قسمت میز نیمکت. ابتدا پایه ی نگهدارنده را به اندازه ی مدنظر برش دهید.(طبق تصویر)

هم میتوانید پایه هارا با پیچ به میز محکم کنید هم میتوانید با کرگ اتصال ایجاد کنید.

میان تخته چوب های میز یک فاصله ی دو سانتی ایجاد کنید. با کمک چسب و پیچ میز و پایه های نگهدارنده اش را محکم کنید.

گام 2

پایه های اصلی. همانطور که در تصویر میبینید پایه هارا با زاویه ی 30 درجه برش دهید. به کمک پیچ و کرگ پایه هارا به پایه نگهدارنده ی میز متصل کنید. میتوانید برای اینکه میز محکم تر باشد از مهره و واشر استفاده کنید.

گام 3

پایه های نگهدارنده ی صندلی. مانند انچه در تصویر امده پایه هارا برش دهید. زاویه 45 درجه است. سپس همانطور که در تصویر امده پایه های نگهدارنده را به پایه های اصلی متصل کنید. به اندازه هایی که در تصویر امده دقت کنید. برای اطمینان کار از یک تراز کمک بگیرید. اگر اتصال ها را از داخل انجام دهید میتوانید سوراخ پیچ را پنهان کنید.

گام 4

نگهدارنده ی زیرین. ابتدا اندازه گیری های پایه هارا چک کنید و چنانچه همه تراز بودند و توازن برقرار بود پایه ی نگهدارنده ی زیرین را نصب کنید.

گام 5

گام 6

پایان کار. با استفاده از رنگ چوب دل خواه نیمکت خود را رنگ کنید.